Select Page

Protokol samotestiranja učencev

I.
(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.
(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za vse učence osnovnih šol in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za
delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju: učenci).
(2) Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se s šolami dogovorijo, ali se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu.
(3) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno.
(4) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
(5) Učencu pripada za samotestiranje 15 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.
(6) Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.

III.
(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.
(2) V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.
(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
(2) Učenci test izvedejo v prostorih, ki ga določi izvajalec izobraževalnega programa. Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medosebna razdalja.
(3) Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta.
(4) Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.
(5) Učenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.
(6) Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov.
(7) Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke.
(8) Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da  je kateri izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti.
(9) Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično
vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki nastalimi pri izvajanju samo-testiranja naj se nikoli ne odpira.

VI.
(1) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 učenec in ravnatelj/direktor ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu).
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 ravnatelj/direktor o tem obvesti starše oziroma njegove zakonite zastopnike.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR testiranje, starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, ali ga nemudoma naročijo na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe, brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.
(4) Izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj, najpozneje pa v 24 urah od pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, odvzame bris za test PCR.
(5) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
(6) V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
(7) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.
(8) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

mag. Franc Vindišar
DRŽAVNI SEKRETAR


Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 in dodatne usmeritve

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11.
2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

V nadaljevanju povzemam bistvene spremembe, KI SE NANAŠAJO NA OSNOVNO ŠOLO:

Učenci osnovne šole in dijaki OBVEZNO izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki PODAJO PREDHODNO PISNO SOGLASJE OZIROMA NESOGLASJE K IZVAJANJU TESTIRANJA S TESTI HAG ZA SAMOTESTIRANJE.

UČENCEM IN DIJAKOM, KI TESTIRANJA S TESTI HAG ZA SAMOTESTIRANJE NE IZVAJAJO V SKLADU Z ODLOKOM, SE ZAČASNO PREPOVE ZBIRANJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH. TI UČENCI SE V SKLADU S SKLEPOM O IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA DALJAVO (URADNI LIST RS, ŠT. 138/21) IZOBRAŽUJEJO NA DALJAVO.

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, NI TREBA IZVAJATI SAMOTESTIRANJA.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.


1. SAMOTESTIRANJE S TESTI HAG ZA SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje.

NAD SAMOTESTIRANJEM IZVAJA NADZOR OSEBA, KI JO DOLOČI RAVNATELJ. TA OSEBA TUDI PREVERI REZULTATE SAMOTESTIRANJA. ZA UČENCA, KI IMA POZITIVNI REZULTAT, SE ZAGOTOVI PROSTOR ZA IZOLACIJO, V NADALJNJEM POSTOPKU PA ŠOLA RAVNA V SKLADU Z NAVODILI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM IN DIJAŠKIM DOMOVOM OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V ZAVODU.


2. IZJEME PRI UPORABI ZAŠČITNIH MASK

ZA OTROKE Z OSLABLJENIM IMUNSKIM SISTEMOM IN NEKATERIMI DRUGIMI PODOBNIMI BOLEZNIMI (NPR.: RAK, CISTIČNA FIBROZA) NIJZ PRIPOROČA UPORABO MASK PO POSVETOVANJU Z OTROKOVIM ZDRAVNIKOM.

POSEBNA PRESOJA JE POTREBNA PRI STANJIH, KI LAHKO OVIRAJO UPORABO MASKE (NPR. MOTNJE V RAZVOJU, ZMANJŠANA ZMOŽNOST, DRUGA ZDRAVSTVENA STANJA). TAKE PRIMERE NAJ OBRAVNAVA ZDRAVNIK, ŠOLI PA PREDLOŽI USTREZNO MNENJE.


3. ODKLANJANJE DELAVCA PRI IZVEDBI SAMOTESTIRANJA UČENCEV OZIROMA PRI IZVAJANJU NALOG, KI SE NANAŠAJO NA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA

Delavec šole mora izvajati naloge skladno s pogodbo o zaposlitvi in navodili delodajalca in lahko odkloni delo samo, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev (34. člen Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1).

Zoper delavca zavoda, ki ne izpolnjuje pogojev PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki urejajo delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.


4. SODNO VARSTVO ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE IN RAVNATELJE

Če bo zoper vzgojno-izobraževalni zavod in ali ravnatelja zavoda uveden kakršenkoli sodni postopek, o tem obvestite Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport ter naše ministrstvo.


5. INFORMACIJE NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2.
Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022.

Povezave na uporabne informacije NIJZ:
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokol-samotestiranja-ucencev-v-osnovnih-solah-
%28ministrstvo-za-zdravje%29).6. DODATNA POJASNILA V POVEZAVI Z VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNIM DELOM

Vzgojno – izobraževalno delo v vseh vzgojno – izobraževalnih zavodih poteka po modelu B. Zaradi epidemiološkega stanja v šolah so lahko učenci posameznih oddelkov napoteni v karanteno in šole s tem preidejo na podmodel BC-1.

Kljub temu, da je po modelu B možno izvajati ekskurzije, priporočamo, da se izvedba ekskurzij prestavi na čas ugodnejše epidemiološke situacije.

Obšolske dejavnosti, ki se izvajajo v prostorih vzgojno – izobraževalnega zavoda, se lahko izvajajo, če organizator teh dejavnosti zagotavlja PCT nadzor nad udeleženci.

Priporočamo, da se izvajanje interesnih dejavnosti v času zaostrene epidemiološke situacije omeji samo na dejavnosti, za katere je sistemizirano delovno mesto (pevski zbor, kolesarski izpit, umetnost in tehnika v drugem in tretjem vzgojno – izobraževalnem obdobju, poskus izvajanja razširjenega programa).

Dnevi dejavnosti se izvajajo samo v šoli.

VSE ZAPOSLENE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, STARŠE IN OTROKE POZIVAMO, DA ODLOK SPOŠTUJEJO IN GA
DOSLEDNO IZVAJAJO. TO JE EDINI NAČIN, DA IZOBRAŽEVANJE OHRANIMO V ŠOLAH.

mag. Helena Kujundžić Lukaček
v. d. generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

POVZETEK AKTUALNE OKROŽNICE PRIPRAVIL:
Zdenko GORIŠEK, univ. dipl. pedagog
spec.managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE


Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro
identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik
in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe
samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za vse učence v
osnovnih šolah in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega
programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče v domačem okolju ter za otroke in
mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov,
ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v domačem okolju ali
v zavodu (v nadaljevanju: učenci).
(2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.
(3) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in
sredah.
(4) Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 10 testov na mesec, ki jih pridobi učenec
oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega
zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.
(5) Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli
COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

III.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-
CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa
se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne
okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši
ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali koncesionarja
(v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo
napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
(2) Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene
robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno
uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati.
Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba
namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo
ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur,
preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke).
Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne
odpira.

VI.

(1) V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu
učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega
zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko
zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v primeru
njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR
testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja
dogovorijo starši oziroma polnoletni učenec.
(3) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati
doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za
preprečevanje širjenja bolezni.
(4) V primeru pozitivnega PCR testa učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo
ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti
ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
(5) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z
navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD)
ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične
po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.
(6) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.


MAG. Franc Vindišar
DRŽAVNI SEKRETAR


3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2.

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena in prvega odstavka 39. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21) se v 5. členu v drugem odstavku na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»‒ uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka.«.

2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s
presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.«.

3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta besedilo »7., 8. in 9. razreda«.
V četrtem odstavku se besedilo »tudi osebe, stare od 12 do 18 let,« nadomesti z besedilom »učenci in dijaki tudi«, beseda »in« se nadomesti z vejico, za besedo »dejavnostih« pa se doda besedilo »in obšolskih dejavnostih«. V petem odstavku se beseda »enkrat« nadomesti z besedo »dvakrat«. V šestem odstavku se v prvem stavku beseda »pet« nadomesti s številom »deset«.

4. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku za besedo »druge« doda besedilo »in tretje«.

5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v 12. točki za besedilom »ta pogoj« dodata vejica in besedilo »razen oseb iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka v dejavnostih s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter oseb iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka med neposrednim medsebojnim stikom v drugih dejavnostih«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 170/21) preneha veljati 1. novembra 2021.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2021, razen pravice do pridobitve testov HAG za samotestiranje iz spremenjenega šestega odstavka 8. člena odloka, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega odloka.

Št. 00725-92/2021
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0201
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik


Obvestilo zaposlenim in obiskovalcem šole

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21 in 171/21, v nadaljevanju: odlok) obveščamo vse zaposlene in obiskovalce šole, da morajo za gibanje in zadrževanje v prostorih šole izpolnjevati pogoj PCT:

»Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
  5. drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
  6. odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
  7. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
  8. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.«

Pogoja ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 15 let, osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo.

Vse zaposlene in obiskovalce šole, ki ne sodijo med navedene izjeme, prosimo, da pred vstopom v prostore šole pripravijo dokazilo, da izpolnjujejo pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja (7. člen odloka) preverja KAROLINA HRIBAR, poslovna sekretarka in ANJA COJHTER, knjigovodja, po predhodni telefonski najavi.  

Osebam, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo in ne sodijo med izjeme, za katere pogoj PCT ne velja, vstop v prostore šole ni dovoljen.

Zdenko GORIŠEK, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE