Select Page

Na podlagi 57. člena Zakona o osnovni šoli (UL RS 102/07), 49. člena Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja in 6. člena Zakona o šolski prehrani (UL RS, 43/2010) izdaja ravnatelj OŠ Antona Aškerca Velenje Zdenko Gorišek, spec. managementa v izobr., naslednja

PRAVILA  ŠOLSKE  PREHRANE

1. člen

Šolska prehrana v skladu s tem pravilnikom pomeni prehrano učencev, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem.Šola za vse učence v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira malico.

2. člen

Glede na potrebe učencev šola pripravlja tudi druge obroke: zajtrk, kosilo in popoldansko malico v oddelku podaljšanega bivanja.
Šola po svojih možnostih v dogovoru s starši pripravlja dietno prehrano iz zdravstvenih razlogov.

3. člen

Ceno šolske prehrane določi minister za šolstvo in šport z Zakonom o šolski prehrani.
Učenci za malico plačajo samo stroške živil. Cena malice znaša 0,80 €.

Cena ostalih obrokov vključuje tudi stroške režije (materialni stroški in plače zaposlenih v kuhinji).

4. člen

Količina hrane za vsak obrok je določena z normativi (Irena Simčič: Organizacija šolske prehrane z racionalizacijo stroškov; Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1999).

5. člen

Prostor prehranjevanja je praviloma jedilnica oz. drug primeren prostor, ki se določi z organizacijo dela.

6. člen

Časovna razporeditev obrokov  se objavi ob pričetku vsakega šolskega leta.

7. člen

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši oz. njihovi skrbniki.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Vloži se na  obrazcu in se hrani do konca šolskega leta.

8. člen

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:

– spoštoval pravila šolske prehrane,

– plačeval prispevek za šolsko prehrano.

9. člen

Prijave in odjave zaradi odsotnosti učenca sprejema vodja šolske kuhinje. Starši oz. skrbniki so dolžni odjaviti svojega otroka od šolske prehrane. V nasprotnem primeru odsotnosti ne upoštevamo pri obračunu. Odjava obrokov prične veljati naslednji dan po odjavi.  Odjavo prehrane javijo starši do 8. ure zjutraj na telefonsko številko: 898 27 82.

Starši so dolžni učenca po prihodu v šolo ponovno prijaviti na prehrano. Prijavi se lahko tudi učenec sam. Odjavljeno prehrano obračunamo prihodnji mesec.

 

Prijave in odjave obroka za naslednji mesec sprejema vodja šolske kuhinje. Starši oz. skrbniki, pa tudi učenci sami, lahko prijavijo ali odjavijo obroke do zadnjega dneva v mesecu za prihodnji mesec (npr. odpoved kosila za november je treba sporočiti do konca meseca oktobra).

10. člen

Plačevanje prehrane poteka s položnicami ali preko trajnika. Starši so dolžni redno plačevati prehrano. Po preteku roka za plačilo šola posreduje dolžnikom opomin.  Šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po opominu, sproži postopek plačila preko sodišča.

V primeru nesporazumov je kontaktna oseba organizator šolske prehrane.

11. člen

Učenci so se dolžni pri kosilu identificirati z ustreznim kartončkom, ki ga ob prijavi dobijo pri organizatorju šolske prehrane.

12. člen

Učenci imajo pravico do urejene in zdrave šolske prehrane. Hkrati je njihova pravica, da hrano zaužijejo kulturno in v primernem prostoru.
Dolžnost vsakega učenca pa je, da se v jedilnici kulturno obnaša, lepo ravna s hrano in ne moti sošolcev pri jedi.
Učenec po obroku pospravi za sabo in ostanke hrane ter druge odpadke primerno sortira v pripravljene posode.

13. člen

Ukrepi ob neupoštevanju pravic in dolžnosti:

– neprimerno obnašanje (prerivanje, divjanje, motenje sošolcev pri jedi, kričanje), učenec ne pospravi za seboj, ne upošteva navodil za ločevanje ostankov hrane, neprimeren odnos do hrane (namerno polivanje, obmetavanje s hrano): učenci izvajajo družbeno koristno delo v skladu z Vzgojnim načrtom šole (restitucija).

– zloraba kartončka za kosilo  (npr. posojanje kartončka drugemu učencu ali uporabatujega kartončka). Obveščeni so starši, obrok  hrane  zaračunamo.

14. člen

Predlog Pravil šolske prehrane pripravi ravnatelj šole. Obravnavajo ga člani Sveta staršev in UZŠ OŠ AA. Pravila šolske prehrane sprejme Svet zavoda OŠ AA Velenje.

Veljati pričnejo  1. septembra 2010.

OPOMBA:

Pravila šolske prehrane so bila obravnavana in sprejeta 8. 6. 2010 na seji Sveta zavoda in Sveta staršev.

Predlagane morebitne dodatne spremembe in dopolnitve lahko do 1. septembra pošljete v pisni obliki na elektronski naslov ravnatelja šole (zdenko.gorisek@guest.arnes.si).

 

Velenje, 7. 6. 2010

Zdenko Gorišek, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE

Dostopnost