Select Page

Svet staršev

66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list št. (16/2007, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj)

Predsednica:    SLAĐANA ŠUMAR

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu šole,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi v vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV v šolskem letu 2019/2020.

  RAZ. IME IN PRIIMEK    
  1.a Slavica Črnobrnja    
  1.b Tanja Penšek    
  2. a Urška Rožič    
  2. b Alen Volk    
  3. a Katarina Rošer    
  3. b Nastja Brišnik    
  4. a Petra Štumberger    
  4. b Milena Dakić    
  5. a Amel Djedović    
  5. b Slađana Šumar    
  5. c Lidija Črnko    
  6. a Klemen Rožič    
  6. b Simona Centrih    
  6. c Sanja Mlinar Marin    
  6. d Mateja Jevšnik    
  7. a Zdenko Lah    
  7. b Adela Gabron    
  8. a Vernesa Pašić    
  8. b Metka Škruba    
  9. a Gabrijela Štraus    
  9. b Blanka Pečnik Črnko    
 
PODRUŽNICA PESJE
  1. c Vanja Majhen    
  2. c Katarina Tržan    
  3. d Mojca Bačovnik    
  4. c Ksenija Žganec    

 

Delite s prijateljiShare on Facebook
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-135656349-1\');