Select Page
O UČBENIŠKEM SKLADU:

Organizacija, vodenje in delovanje učbeniškega sklada na šoli poteka skladno z določili Pravilnika o delovanju učbeniških skladov, ki ga je sprejelo MIZŠ (UL RS št. 12/2020 /28.2.2020).

Učbeniški sklad je fond učbenikov in učnih gradiv, ki jih šola v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov izposoja učencem v uporabo v tekočem šolskem letu. Izposoja je brezplačna.

Učbeniški sklad se financira z namenskimi sredstvi, ki jih glede na določila Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodeljuje šolam po točkovnem sistemu glede na število učencev.

Šola racionalno, upoštevajoč Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov in izbor učnih gradiv, ki se uporabljajo pri pouku, dopolnjuje, obnavlja in posodablja učbeniški sklad.

IZPOSOJA UČBENIKOV IZ US ZA 4. - 9. RAZRED:

Učenci si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike v uporabo  za tekoče šolsko leto. Izposoja je brezplačna.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike  vrniti. Učenci, ki imajo popravne izpite v avgustovskem roku, lahko izposojene učbenike vrnejo po opravljenih popravnih izpitih.

Z izposojenimi učbeniki so učenci dolžni ravnati skrbno ter paziti, da jih ne poškodujejo, strgajo ali kako drugače uničijo. Če učenec vrne učbenik tako poškodovan, da ni več primeren za  izposojo, je dolžan plačati odškodnino. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Enako velja, če učenec iz kakršnegakoli razloga izposojenega učbenika ne vrne.

Učenec, ki prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolomora šoli vrniti izposojene učbenike ob prekinitvi šolanja oziroma ob prepisu na drugo šolo.

IZPOSOJA UČBENIKOV IN UČNIH GRADIV ZA 1. - 3. RAZRED:

Učenci si iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike v uporabo  za tekoče šolsko leto. Izposoja je brezplačna.

Hkrati učenci 1. izobraževalnega obdobja v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov dobijo v brezplačno uporabo tudi delovne zvezke in učbenike z elementi delovnih zvezkov.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti. Delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnih zvezkov učencem ni potrebno vrniti.

Če učenec vrne učbenik tako poškodovan, da ni več primeren za  izposojo, je dolžan plačati odškodnino. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Enako velja, če učenec iz kakršnegakoli razloga izposojenega učbenika ne vrne.

Učenec, ki  se prepiše na drugo šolomora šoli vrniti izposojene učbenike ob prekinitvi šolanja oziroma ob prepisu na drugo šolo.

Učenec 1., 2. ali 3. razreda, ki se prepiše na drugo šolonima pravice dobiti delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka še enkrat, razen če nova šola odloči drugače.

NEKAJ NAVODIL ZA UPORABNIKE UČBENIŠKEGA SKLADA:
  • na koncu tekočega šolskega leta starši s podpisano izjavo o strinjanju s pogoji izposoje učbenikov in učnih gradiv iz učbeniščega sklada soglašajo z izposojo učbenikov za svojega otroka za naslednje šolsko leto
  • učenci učbenike za tekoče šolsko leto prejmejo prvi teden pouka v novem šolskem letu pri posameznih predmetih
  • izposoja učbenikov poteka po inventarnih številkah učbenikov v sistemu COBISS, zato je zelo pomembno, da učenci med uporabo ne zamenjujejo učbenikov med sabo (vsak učenec lahko vrne samo učbenik z inventarno številko, ki si jo je izposodil na začetku šolskega leta!)
  • učenci naj učbenike ovijejo, a tako, da ob koncu šolskega leta odstranitev ovitka ne bo poškodovala učbenika. Učbenikov NE OVIJAJTE v samolepilne folije!!!
  • na ovitku izposojenih učbenikov naj bodo  nalepke z imeni učencev in razredov (v primeru izgube, zamenjave… lažje najti lastnika)
  • v učbenike ne pišete, označujete ali karkoli “dodajate” obstoječi vsebini. Kakršnokoli morebitno oznako s svinčnikom je potrebno pred vrnitvijo učbenika zradirati oz. odstraniti
  • učbenike ob koncu šolskega leta vrnete (brez ovitkov, pregledane in urejene!) svojemu razredniku na razredni stopnji oz.  na predmetni stopnji predmetnemu učitelju, ki  je učencu učbenik  izposodil.
DODATNE INFORMACIJE:
051 277 724

marija.glinsek@askerc.si     (skrbnica učbeniškega sklada)

MOŽNOST spletnega NAROČILA DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN iz seznama šole:

SEZNAMI UČNIH GRADIV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN PO RAZREDIH – šol. leto 2024/25

OBVEZNI IZBIRNI
PREDMETI

Mestna občina Velenje podarja vsem učencem od 1. do 3. razreda po 3 in učencem od 4. do 9. razreda po 5 zvezkov A4. Upoštevajte pri nakupu

KORISTNE POVEZAVE DO E-GRADIV
Dostopnost