Select Page

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?
Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Kako pričeti postopek usmerjanja?
Postopek pričnejo zakoniti zastopniki otroka (starši) ali mladostnik sam, če je polnoleten, in sicer tako, da vložijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo:

 • Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, Privoz 11
 • OE Maribor, Trg revolucije 7, Maribor
 • OE Novo Mesto, Novi trg 5, Novo Mesto
 • OE Kranj, Stritarjeva 8, Kranj
 • OE Koper, Cankarjeva 5, Koper
 • OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica
 • OE Celje, Cankarjeva 1, Celje
 • OE Murska Sobota, Slomškova 33, Murska Sobota
 • OE Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, Slovenj Gradec

Obrazec
Obrazec Zahteva za začetek postopka usmerjanja je objavljen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Predlog za uvedbo postopka usmerjanja lahko poda tudi vrtec oz. šola, kamor je otrok vključen, v kolikor presodi, da je usmeritev potrebna pa starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja poznati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

Potek postopka usmerjanja (v nadaljevanju PU)
Po prejemu zahteve za začetek postopka usmerjanja svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi vrtec, šolo ali zavod, ki ga otrok obiskuje, za poročilo o otroku, z zahtevo za začetek PU in poročilom o otroku zaprosi za strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje. Svetovalec zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek usmerjanja, lahko povabi tudi starše oz. polnoletnega mladostnika na uvodni razgovor. Gluhi ali naglušni osebi zagotovimo tudi tolmača za znakovni jezik.

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju komisija)
Komisija lahko v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami izdela strokovno mnenje na podlagi obstoječe in prejete dokumentacije o otroku, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oz. pregleda otroka. Strokovno mnenje vključuje osnovne podatke o otroku, sintezo mnenj vseh članov, opredelitev vrste motnje, usmeritev v ustrezen program in ustrezno ustanovo, po potrebi pa tudi dodatno strokovno pomoč, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca, pripomočke in druge pravice, ki otroku pripadajo na podlagi zakonodaje.

Strokovno mnenje vsebuje osebne podatke, zato ga svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja pošlje staršem (polnoletni osebi), priporočljivo pa je, da ga dajo starši na vpogled tudi vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok usmerjen, kar jim bo pomagalo pri načrtovanju in učinkovitem delu z otrokom. Starši lahko v osemdnevnem roku sporočijo morebitne pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi.

Pritožba zoper izdano odločbo
Starši ali polnoleten mladostnik se lahko na odločbo pritožijo, če se ne strinjajo z njeno vsebino. Pritožbo lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožbeni postopek vodi drugostopenjski organ – Ministrstvo za šolstvo in šport, ki na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje za usmerjanje otrok s posebni potrebami, izda odločbo. Pritožba zoper drugostopenjsko odločbo ni več mogoča, možen pa je upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Umik zahteve
Če vlagatelj Zahteve za začetek postopka usmerjanja ugotovi, da otrok ne potrebuje odločbe o usmeritvi, lahko zahtevo umakne vsak čas med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času, ko teče pritožbeni rok, in tudi med postopkom na drugi stopnji do vročitve odločbe. Stranka lahko umakne zahtevo s pisno ali ustno izjavo pri organu, ki vodi postopek, organ pa s sklepom ustavi postopek.

Preverjanje ustreznosti usmeritve
Če je v odločbi naveden rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, svetovalec sproži postopek preverjanja, tako da komisijo zaprosi za novo strokovno mnenje. V primeru da odločba velja do spremembe otrokove ravni izobraževanja, lahko starši ob prehodu iz vrtca v šolo oz. osnovne šole v srednjo šolo podajo novo zahtevo za začetek postopka usmerjanja. Pristojna OE enota Zavoda za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije izda novo odločbo.

DOBRO JE VEDETI….

 • Starši, po predhodni seznanitvi staršev pa tudi vrtec, šola oziroma zavod, v katerega je otrok vključen, lahko vložijo predlog za spremembo usmeritve.
 • Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, imajo pravico do pritožbe samo zakoniti zastopniki oz. polnoleten mladostnik sam.
 • V roku 30 dni po prejemu odločbe o usmeritvi mora vrtec, šola oz. zavod, v katerega je otrok vključen, pripraviti individualiziran program. Pri pripravi le-tega sodelujejo tudi starši.
 • Na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo so objavljena Navodila za izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, za programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter navodila za izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za gimnazije.
 • Pravice, ki pripadajo staršem in otroku na podlagi druge zakonodaje, lahko starši uveljavljajo na pristojnem Centru za socialno delo (dodatek za nego, nadomestilo za izgubljeni dohodek, pravica do tolmača…).
 • V primeru, ko otrok zaradi kateregakoli razloga zamenja šolo, je o tem potrebno obvestiti svetovalca, ki vodi postopek. Odločba o usmeritvi zavezuje le konkretno šolo, ki je v odločbi navedena in tako dolžna otroku zagotoviti pravice, ki mu pripadajo, to pa pomeni, da odločba o usmeritvi ni »prenosljiva« iz ene šole na drugo.

DOBRO JE BITI SEZNANJEN Z ZAKONODAJO S PODROČJA USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI:

 1. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007, UPB1, 14/2010)
 2. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2003, 93/2004, 25/2006, 23/2007, 8/2008, 14/2010)
 3. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 25/2006, 60/2006, 8/2008)
 4. Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 33/97, 59/2001, 102/2007)
 5. Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/2000, 113/2003, 100/2005, 36/2010)
 6. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ur. l. RS, št. 61/2004, 19/2009)

 

 

Dostopnost