Select Page

Besedni biseri

Nov programu,

ki je zrasel

na naši šoli v šolskem letu 2010/2011::

»BESEDNI BISERI«

dodatna podpora učencem iz drugojezičnih okolij pri razvijanju njihovih sporazumevalnih zmožnosti

***

KUNTINUIRAN PRISTOP DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM IZ DRUGOJEZIČNIH OKOLIJ

V ŠOLSKEM LETU 2010/2011

IME PROGRAMA: BESEDNI BISERI

CILJI:

 • razvijanje jezikovne zmožnosti (bogatitev besednega zaklada, slovničnih in sporazumevalnih vzorcev za uspešno sporazumevanje v šolskem okolju),
 • razvijanje spoznavne zmožnosti (širjenje otrokovega pojmovnega sveta)
 • razvijanje socialne zmožnosti (zmožnost izražanj mnenja, želja, namere oz. ustreznega reagiranja na želje drugih),
 • prepoznavanje učenčevih posebnih potreb in dodatno individualiziran pristop (poleg individualizacije pri pouku in dopolnilnega pouka iz SLO),
 • izhajati iz otrokovega predznanja slovenščine in njegove razvojne ravni ter osebnostnih značilnosti in interesov.

OPIS PROGRAMA »BESEDNI BISERI«

V letošnjem šolskem letu na naši šoli prvič ponujamo možnost brezplačnega obiskovanja dodatnih ur slovenskega jezika za učence iz drugojezičnih okolij – program »BESEDNI BISERI«.

Namen programa »BESEDNI BISERI« je, da bi učenci dodatno (in njihovi stopnji poznavanja jezika primerno) razvijali jezikovne zmožnosti – si bogatili besedišče in se lažje sporazumevali v šolskem in širšem družbenem okolju.

Program je zasnovan kontinuirano, namenjen učencem od 1. do 9. razreda, ki se težje sporazumevajo (ustno in pisno) v slovenskem jeziku, vanj pa se lahko vključijo učenci s posebnim priporočilom učiteljic za slovenščino.

Starši so obveščeni preko dopisa s soglasjem in podpisano vrnejo učiteljici za slovenščino.

Program »BESEDNI BISERI« se bo izvajal enkrat tedensko, po eno šolsko uro, predvidoma po pouku oz. izven pouka, individualno, v dvojicah ali v manjših skupinah.

O natančnem urniku bo otrok obveščen do konca septembra od učiteljice, ki vodi program za posamezni razred:

Učenci ne potrebujejo dodatnih potrebščin.

Predviden začetek programa je od 13.9.2010 dalje.

IZVAJALKE:

 • 1. in 2. razred: Vesna Hudej
 • 3. in 4. razred: Janja Pokleka
 • 5. in 6. razred: Martina Hribernik
 • 7., 8. in 9. razred: Alenka Meža Hrovat

NAČIN IZVAJANJA DODATNIH UR POMOČI:

 • individualni pristop ali delo v manjših skupinah

OBSTOJEČE UČNO GRADIVO IN OSTALI PRIPOMOČKI:

 • Čuk, M. (1996). ODKRIVAJMO SLOVENŠČINO. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Donaj, V. (2007). DOBER DAN, SLOVENŠČINA! Učbenik in delovni zvezek za pouk slovenskega jezika in kulture v tujini. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Donaj, V., Klepac, M. (2004). SLOVENŠČINA SKOZI LETNE ČASE. Pomlad in poletje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Koncept dela »UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI«. Strokovna skupina za pripravo Koncepta dela z učenci z učnimi težavami. Ljubljana: Urad za razvoj šolstva, MŠŠ.
 • Križaj Ortaj, M. (1991). UČIMO SE SLOVENŠČINO.Tematski slovarček. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Maliqi, A. (2003). SLOVENSKO-ALBANSKI DIALOGI. Ljubljana: Samozaložba.
 • Markovič, A. idr. (2004). S SLOVENŠČINO NIMAM TEŽAV. Učbenik za kratke tečaje slovenščine. Nadaljevalna stopnja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
 • Pečjak, S. (2000). Z IGRO RAZVIJAMO KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI UČENCEV. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Pirih, N. (2003). SLOVENŠČINA NA KONCU JEZIKA. Delovni zvezek za učenje slovenščine. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
 • Pirih Svetina, N., Ponikvar, A. (2006): A, B, C…1, 2, 3, GREMO. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Druga, prenovljena izdaja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
 • Pogač, S., Klepac, M. (1997). SLOVENŠČINA SKOZI LETNE ČASE. Zima. Ljubljana: MŠŠ.
 • Pogač, S., Klepac, M. (1999). SLOVENŠČINA SKOZI LETNE ČASE. Jesen. Ljubljana: MŠŠ.
 • Učni načrti za slovenščino

DODATNO ŠE GRADIVA IZ PRILOG:

 • seznam uporabnih spletnih strani Zavoda za šolstvo,
 • gradivo iz strokovnega posveta o vključevanju otrok z migrantskim ozadjem v slovenski šolski sistem,
 • Priporočila za poučevanje in nudenje pomoči  zaradi drugojezičnosti (koncept »Učne težave v osnovni šoli«),
 • Predstavitev projekta »SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK« (Center za slovenščino, FF, UL),
 • Gradivo »STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI« (Sprejeto na kolegiju ministra, maj 2007 in december 2008, MŠŠ)

Osnutek za program »BESEDNI BISERI« pripravila Janja Pokleka v posvetovanju z Alenko Meža Hrovat, Vesno Hudej, Martino Hribernik in Jelko Velički

ŠE EN BISER ZA LEPŠI SLOVNIČNI DANJ:

NEPRAVILNO POIMENOVANJE: »UČENCI TUJCI«

PRAVILNO POIMENOVANJE:

»UČENCI IZ DRUGOJEZIČNIH OKOLIJ«

»UČENCI MIGRANTI«

»UČENCI Z MIGRANTSKIM OZADJEM«

Učenje na sto in en način

Morda si eden izmed tistih, ki se je vsaj enkrat v letošnjem šolskem letu vprašal – »Le kam spet hiti naša pedagoginja Janja?« No, naj odgovorim vsem v en glas – ob drugih delovnih nalogah, ki jih imam kot svetovalna delavka, sem komaj čakala, da pridem na naslednjo uro učne pomoči kakšnemu učencu ali skupini učencev, saj so bile te ure zame vedno polne radostnih trenutkov, zvedavih pogledov, pripravljenosti prisluhniti drug drugemu ne da bi nas preganjal čas, bile pa so mi te ure tudi prav poseben izziv, saj sem vedno znova sproti iskala nove načine in pristope, s katerimi bi učencem, ki imajo kakršnekoli učne težave, pomagala na njim najprimernejši način.

Tako sem se enkrat tedensko srečevala z najrazličnejšimi učenci (dodatna učna pomoč za učence prve triade in četrtega razreda), ki jim je bilo obiskovanje dopolnilnega pouka premalo ali so pogosteje doživljali kratkotrajno pozornost za šolsko delo ali pa so skupaj z njihovo razredničarko in starši ugotovili, da sami, kljub spodbudam in prilagojenim pristopom med poukom, ne zmorejo napredovati v osnovnih komunikacijskih in drugih veščinah.

Nekaj najzanimivejših utrinkov iz naših druženj sem uspela ujeti v fotografski objektiv, skupaj z nekaterimi učenci (vseh je bilo petindvajset) pa smo jih pokomentirali…

PB300123
»Poštevanko sva se učili preko sestavljanja kače, risanja polža, ledenih sveč in vlečenja listkov iz nogavic, najbolj všeč nama je bilo medsebojno sestavljanje računov skupaj z učiteljico Janjo, ki je namenoma izračunala narobe.« (Lela in Larisa, 4. razred)

P3240095
»Številke od 1 do 20 po angleško sva se učila kar na hodniku, kjer smo skakali po zarisanih kvadratkih in šteli po ena, po tri, naprej, nazaj, po vrsti, mešano in se pri tem nasmejali ob vsakokratni vrnitvi na začetek.« (Dardan in Aurora, 4. razred)

P3240097
»Ure pri učiteljici Janji sva obiskovala zaradi širjenja besednega zaklada in lažjega sporazumevanja v slovenskem jeziku, saj sva v 2. razredu prišla iz Albanije, ko pa smo letos dobili še angleščino, je bil to za naju že drugi tuji jezik. Skupaj smo začeli izdelovati dvojni slovar, zapis in izgovorjavo novih angleških besed spoznavali skozi gib – npr. raketa v obliki črke a kot asociacija na »an astronaut«.« (Dardan in Aurora, 4. razred)

P3120222
»Najbolj všeč so mi bili kratki odmori med učenjem MAT, NIT, DRU, SLO, ko sva se z učiteljico Janjo igrala s frnikolami. Naučil sem se tudi prenesti poraz in čestitati za zmago.« (Dine, 4. razred)

P3120220
»Zaupam vam eno skrivnost, ki sem jo izvedel pri urah z učiteljico Janjo – če zaprete oči in daste vse blazinice prstov skupaj, prekrižate noge, se z jezikom dotaknete neba in nekaj časa vztrajate v tem položaju, tako da mirno in globoko dihate, se počutite sveže in bolj zbrano. Meni to pomaga in izvajam tudi doma preden se lotim domače naloge ali učenja.« (Jernej, 3. razred)

PC010124
»Zapomnitve novih črk, njihovih povezav v kratke zloge in iskanja novih besed smo se učili preko zanimiv iger s posebnimi tablicami.« (Zeqir, Sadri in Florjan, 2. razred)

P3110212P3110214
Polička didaktičnih pripomočkov in lutke – Pepe, Pepolina in Švigazajček – vsi stalni spremljevalci naših skupnih vaj, iger in pogovorov.

 

Besedilo in fotografije: Janja Pokleka

Tu sem zate

Dragi učenec
in
draga učenka
od 1. do 4. razreda,

izjemoma tudi učenci in učenke
od 5. do 9. razreda
(v primeru, da ni dosegljiva vaša razredničarka
ali da ni dosegljiva šolska svetovalna delavka Andreja Selan,
ki pokriva svetovalno in posvetovalno delo od 5. do 9. razreda),

vabljen/-a kadarkoli
pred ali po pouku

na individualni
ali
skupinski pogovor o vsemu,

za kar si želiš,
da bi vedela jaz

in morda še katera druga odrasla oseba,
morda pa skupaj proslavimo
kakšen tvoj uspeh

in dobimo kakšno idejo
za naše še lepše skupno sobivanje.

TU SEM ZATE!

Dostopnost