Select Page

Otroci s posebnimi potrebami in dodatna strokovna pomoč (DSP)

Kadar strokovni delavci na šoli ali starši ugotovijo, da otrok v razredu ne zmore optimalno slediti zahtevam in vsebinam, obenem pa so bili pred tem zagotovljeni vsi potrebni koraki (diferenciacija pouka, prilagoditve, individualna in skupinska pomoč), se lahko sproži postopek usmerjanja na Zavodu za šolstvo in šport RS. Vlogo za usmerjanje lahko vložijo zakoniti skrbniki učenca ali šola. Šola pred uvedbo postopka pripravi vso potrebno dokumentacijo (diagnostika otroka, morebitna poročila zunanjih institucij, poročilo o otroku ter zapis pogovora z učencem). Komisija za usmerjanje (KUOPP) izda strokovno mnenje, Zavod za šolstvo in šport (ZRSŠ) pa nato Odločbo o usmeritvi učenca. Z odločbo so opredeljene težave otroka, določen obseg in način izvajanja pomoči in izvajalec pomoči.

Med otroke s posebnimi potrebami štejemo:

  • otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
  • gibalno ovirane otroke,
  • slepe in slabovidne,
  • gluhe in naglušne,
  • otroke z govorno – jezikovnimi motnjami,
  • dolgotrajno bolne,
  • otroke z motnjo v dušenem razvoju.

Učenci s posebnimi potrebami so na naši šoli usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. S pomočjo dodatne strokovne pomoči odpravljamo, kompenziramo in korigiramo primanjkljaje in motnje posameznega učenca. Dodatna strokovna pomoč obsega ugotavljanje ravni otrokovega funkcioniranja, spodbujanje potencialov ter razvijanje spretnosti, veščin in strategij, ki so potrebne za uspešno učenje, delo in življenje. Praviloma se izvaja v času rednega pouka, individualno ali v skupini, izven oddelka ali kar v njem. Izvajalci dodatne strokovne pomoči so lahko: specialni pedagog, socialni pedagog, psiholog, logoped, pedagog. Izvajalci individualne učne pomoči (IUP) pa so učitelji razrednega ali predmetnega pouka.

Za učenca,  po prejemu odločbe, strokovni tim (razrednik, izvajalci DSP, svetovalna služba), v sodelovanju s starši, pripravi individualiziran program (IP), ki vsebuje način izvajanja pomoči, oblike in metode dela ter prilagoditve pri šolskem delu. Cilj je optimalno napredovanje otroka na vseh področjih ter krepitev njegove samopodobe.

Na OŠ Antona Aškerca ure DSP v večini izvajava:

– Petra Gostečnik Barunčić, specialna pedagoginja (petra.gostecnik-baruncic@askerc.si ) in

– Saša Borovnik, socialna pedagoginja (sasa.borovnik@askerc.si).

V primeru, da opažate, da ima vaš otrok pri šolskem delu ali na čustveno vedenjskem področju izrazitejše težave, se lahko obrnete na naju ali na šolsko svetovalno službo in skupaj bomo poiskali najustreznejšo rešitev.                                                                                                                    

Petra Gostečnik Barunčić, spec. ped. in Saša Borovnik, soc. ped.

Dostopnost