Select Page

Izbirni predmet računalništvo – urejanje besedil

Urejanje besedil je enoletni predmet v obsegu 35 ur. Izvaja se v računalniški učilnici enkrat na teden.

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira možnost pridobitve temeljnih znanj računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Pri predmetu urejanje besedil pridobijo učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu multimedija in računalniška omrežja pa se ta znanja nadgradijo, poglobijo in razširijo. Vendar je priporočljivo, da lahko predmeta izberejo le učenci, ki so prvo leto obiskovali predmet urejanje besedil.

  • Pri predmetu urejanje besedil učenci spoznajo razvoj računalniške tehnologije.
  • Naučijo se izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati ter v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz ter izdelati svoje področje, ga preimenovati in izbrisati.
  • Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in razvijati pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščite podatkov).
  • Urijo se v uporabi grafičnega okolja MS Windows, podrobneje spoznavajo urejevalnik  besedil MS Word (ali Office 365) in v njem izdelajo različne dokumente in izdelke.
  • Spoznajo kako v računalnik vnesejo besedilo, slike in tabele ter jih uredijo in jih pripravijo za tiskanje. Naučijo se pravilnega številčenja odstavkov in strani, oblikovanja naslovov, odstavkov, strani, ozadja,…

Ocenjevanje znanja

Vsak učenec pri pouku predmeta urejanje besedil izdela projektno nalogo (vsebino izbere sam). Pri tem učenci razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij in bogatijo jezikovni zaklad. Projektno nalogo učenci predstavijo sošolcem v skupini (pri čemer se navajajo na nastopanje). Nalogo učenci skupaj ovrednotijo. Oceni pridobijo tudi z izdelavo in oblikovanjem tabele, ter z oblikovanjem slik v poljubni temi. Če pa še ostane čas, se učenci urijo ob spoznavanju aplikacije Padlet, Kahoot in Mentimeter. Njihove izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.


Dostopnost