Select Page

Izbirni predmet šolsko novinarstvo

Je izbirni predmet, ki nadgrajuje slovenščino. Lahko se izvaja v 7., 8., ali 9. razredu devetletke in je enoleten. Namenjena mu je ena ura pouka tedensko, tj. 35 ur letno. Delo je predvsem  projektno.

Primeren je za vse, ki imajo raziskovalno žilico in ki jim pisanje raznolikih besedil ne dela preveč preglavic. Po drugi strani pa lahko v okviru šolskega novinarstva vsak učenec napreduje pri izdelavi besedil tako na področju slovnice in pravopisa kot tudi vsebine.

Učenci bodo postali »šolski« novinarji:
ustanovili bodo uredniški odbor, opravljali ankete, obiskali radijsko oziroma televizijsko hišo, snemali oddajo Spoznajmo jih, obiskali kakšno prireditev, razstavo,  spoznali bodo različne oblike novinarskega sporočanja: vest, poročilo, komentar, intervju, reportažo, kolumno, uvodnik … sodelovali bodo na različnih natečajih. Predmet ponuja možnosti raziskovalne dejavnosti na področju slovstvene folklore in dialektologije.
Učenci lahko zbirajo in zapisujejo pripovedi staršev in starih staršev ter drugih ljudi v okolici.

CILJI PREDMETA

  • prebirajo in razčlenjujejo publicistični tisk, ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev;
  • tvorijo raznolika publicistična besedila (anketa, intervju, poročilo, vest, ocena, komentar …);
  • razvijajo sposobnosti izražanja v strokovnem, publicističnem in praktično        sporazumevalnem jeziku,
  • spoznavajo najbolj pogoste stalne oblike novinarskega sporočanja,
  • raziskujejo slovstveno folkloro in pridobivajo gradivo na terenu.

Cilje predmeta bomo dopolnjevali ob upoštevanju interesov otrok, ki oblikujejo skupino, glede na lastne pobude in pogojev za delo.

Mentorica: Martina Hribernik

Dostopnost