Select Page

Izbirni predmet nemščina

Nemščina se kot obvezni izbirni predmet izvaja v 7., 8. in 9. razredu, pouk pa poteka 2 uri tedensko. Izberejo ga lahko vsi učenci, tako tisti s predznanjem, kot tudi tisti brez.

Učenci, ki uspešno zaključijo triletno učenje nemščine lahko v gimnaziji nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

Nemščina kot jezik sosedov je v našem prostoru pomembna za sporazumevanje na različnih področjih. Znanje nemščine odpira dodatne možnosti za izbiro poklica, je v pomoč na potovanju ali pri sklepanju novih prijateljstev. Nemško govoreče dežele so v naši bližini, imajo bogato kulturno dediščino, močno gospodarstvo in so priljubljeni cilji za krajša ali daljša potovanja, zato želimo nemščino približati tudi učencem.

Pri pouku nemščine se uporabljajo sodobni didaktični pristopi in metode, ki učenca miselno aktivirajo, hkrati pa spodbudijo njegovo zanimanje in navdušenje za sam jezik. Pouk slovnice je le podpora praktični uporabi jezika. Učenci s pomočjo iger vlog, dialogov, spominskih iger, poslušanja in petja nemških pesmi, gledanja nemških filmov ter komuniciranjem z učiteljico usvajajo nemški jezik.

Učenci bodo sodelovali tudi pri nemški bralni znački, najuspešnejši pa se bodo preizkusili tudi na šolskem oz. državnem tekmovanju iz nemščine.

Dostopnost