Select Page

Neobvezni zbirni predmet tehnika

Predmet traja 35 ur in se izvaja en krat na teden v tehnični učilnici.

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Učenci delajo samostojno in v skupini.

CILJI PREDMETA:

  • Učenci spoznajo vlogo, pomen in uporabno vrednost papirja, lesa ter umetnih snovi v vsakdanjem življenju
  • Oblikujejo primere predmetov iz teh gradiv
  • Znajo oblikovati zamisel za uporaben predmet in ga načrtovati
  • Izberejo ustrezna gradiva za izdelavo izdelka in utemeljijo izbiro
  • Izdelajo izdelek iz ustreznih gradiv, preverijo njegovo funkcionalnost in predlagajo dopolnitve
  • Uporabijo ustrezna orodja, pripomočke in postopke za obdelavo določenih gradiv (npr. merjenje, zarisovanje, striženje, rezanje, gubanje, spajanje, sestavljanje za papir)
  • Skrbijo za osebno varnost, varnost drugih in ustrezno zaščito delovnega prostora.

Ocenjevanje:

Pri predmetu se ocenjujejo izdelki. Ocena vključuje estetski videz, uporabnost, obvladovanje obdelovalnih postopkov, odnos do dela, samostojnost in upoštevanje pravil varnosti pri delu. Njihove izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.

Dostopnost