Select Page

Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov (upoštevajoč dolžnosti posameznika) se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo med sabo. Posamezne oddelke zastopata po dva predstavnika, ki ju tajno (v posameznem oddelku) izvolijo učenci na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem prvem srečanju sestavijo program dela in na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika šolske skupnosti.

Šolska skupnost ima za cilj ustvariti okolje, kjer se vsak učenec počuti slišan, spoštovan in vključen v procese odločanja. Z našimi rednimi srečanji, ki potekajo enkrat mesečno oz. po potrebi, želimo spodbuditi aktivno sodelovanje in izmenjavo idej med učenci. Namenjena je uveljavljanju interesov učencev, ki na konstruktiven način prispevajo k oblikovanju življenja na šoli.

Zavedamo se, da je moč skupnosti v raznolikosti mnenj.

Cilji šolske skupnosti:

 • Spodbujamo enotnost med različnimi razredi in starostnimi skupinami.
 • Zastopamo interese vseh učencev pri sodelovanju z učitelji in šolskim vodstvom.
 • Aktivno se vključujemo v organizacijo šolskih prireditev, dejavnosti ter prostovoljnih projektov.
 • Posvečamo pozornost problemom in vprašanjem, ki zadevajo učence, ter si prizadevamo za konstruktivne rešitve.
 • Vzpostavljamo jasno komunikacijo med učitelji in učenci.
 • Informiramo učence o odločitvah, ki vplivajo na njihovo šolsko izkušnjo.
 • Skrbimo za razvoj šole kot celote.

Naloge šolske skupnosti:

 • izvolimo predsednika šolske skupnosti in njegovega namestnika,
 • sprejmemo letni program dela,
 • sproti zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom in življenjem na šoli,
 • redno obravnavamo šolsko problematiko,
 • tekmujemo za najboljši razred,
 • spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo na morebitne kršitve pravic in dolžnosti učencev,
 • sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost,
 • informiramo učence o svojih aktivnostih,
 • razvijamo čut pripadnosti šoli,
 • načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne in humanitarne akcije, projekte, prireditve, tutorstvo, praznično fotografiranje, nagradni izlet, …)
 • opravljamo druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Dobrodošli v skupnosti, kjer se glasovi učencev združujejo v ustvarjalno moč za izboljšanje našega šolskega okolja!

Mentorici: Nataša Pšeničnik in Suzana Romih Šalamon

Dostopnost